Jõgeva maakonna tervisenõukogu (kinnitatud 14. mai 2018)

Raivo MeitusJõgeva Vallavolikogu esimees, SA JAEKi nõukogu liige, nõukogu esimees
Kaido AlevJõgeva valla sporditöö peaspetsialist
Silver NõmmiksaarPõltsamaa valla spordi- ja tervisedenduse spetsialist
Maarika KitsMustvee valla sotsiaaltöö spetsialist
Steven Kaio Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus, Jõgeva piirkonnagrupp, piirkonnapolitseinik
Tõnu VarePäästeamet Lõuna päästekeskus Ennetusbüroo juhtivspetsialist
Reesi EfertMaanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Kaire KampusLustivere Põhikooli ja Esku-Kamari Kooli direktor, TEK koordinaator
Sirje Alusalumaakonna perearstide esindaja
Monika MaasingKaitseliidu Jõgeva Maleva noorteinstruktor
Uno ValdmetsJõgevamaa Spordiliit Kalju tegevjuht
Aime MeltsasJõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja
Elo PalmisteJõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja
Maiu VeltbachSihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist

 

Nõukogu ülesanded on:
 • – elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamise nõutamine ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna (paikkonna) arengustrateegiale ja -kavale;

 • – tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine. Partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine. Tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, töökohad;

 • – riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas;

 • – kohalike omavalitsuste nõustamine tervise- ja heaoluprofiilide koostamisel, uuendamisel ja tegvuskavade koostamisel ning täitmisel. Koostöö kohalikele omavalitsustele arengukavade koostamisel, ettepanekute tegemine tervise- ja heaoluprofiili analüüsist tulenevate otsuste tegemiseks;

 • – elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine. Tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest. Erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;

 • – koostab igaks aastaks oma tegevuskava ja tööplaani ning hindab selle täitmist ja mõjusust tegevustele;

 • – koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega. Koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga, jt riigi esindajatega. 

 • – täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

Nõukogu töökord on:
 • – Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse liikmete seast;

 • – Nõukogu tegevust teenendab Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist;

 • – Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse;

 • – Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl;

 • – Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks;

 • – Nõukogu esimees tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga;

 • – Nõukogu otsused on avalikud ja nõukogu tegevust kajastatakse Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse veebilehel.