Avatud Eesti Fond kuulutas välja Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) taotlusvooru Eesti vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve on 329 860 eurot, millest 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja 100 000 kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad veebikeskkonnas 2. novembril kell 15-17 eesti keeles ja 7. novembril kell 15-17 vene keeles. Infopäevadele saab end registreerida siin.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 eurot, projektiperioodi kestus on 12–14 kuud. Projektiga saab alustada märtsist 2023 ning see peab olema lõpetatud 30. aprilliks 2024.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pikaajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Konkursile on oodatud erinevad vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid. Oodatud on nii omavahelist koostööd ning organisatsioonikultuuri tugevdavad projektid, kui üldiselt tegevuse läbipaistvust ning vastutustundlikkust arendavad projektid, aga ka uusi teadmisi, oskusi ning inimesi vabakonda kaasavad tegevused.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kõiki Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Eelmises taotlusvoorus toetust saanud vabaühenduste projektidega saab tutvuda siin.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. detsember 2022 kell 23:59 Eesti aja järgi.
Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Lisainfo:  Ksenia Gutnitšenko, tel. + 372 5556 3398, ksenia@oef.org.ee

Lisainfo: Kersti Kurvits, MTÜde konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423