Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine 2021

Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine konkursi parimate tunnustamine ja Jõgeva maakonna spordi ja tervise edendajate tänuõhtu toimus 29. jaanuaril Kuremaa Lossis  

 

 • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon 2021 –

 • Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Palamuse Gümnaasium on õppetöös ja huvitegevustes mitmekülgselt panustanud aktiivse, tervisliku ja hooliva koolikeskkonna loomisesse ning jõuavad läbi kooli paljudeni, keda muidu liikumine ja tervislik eluviis ei pruugi kõnetada. Kool on oma tegevusega eeskujuks tervisekäitumise ja liikumisharrastuse edendamises ja propageerimises.

 • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2021 –

 • Õuevahetundide algatamine ja sisustamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

2020/2021 õppeaastal algatatud õuevahetunnid ning nende aktiivne ja mitmekesine sisustamine on seatud kooli eesmärgiks.  Kooli õuealale on loodud mitmeid võimalusi lastele. Juhendatud õuevahetunnid toimuvad huvijuhi, noorteaktiivi Tegusad Põltsamaa Noored ja õpetajate eestvedamisel. Huvijuhi eestvedamisel on valminud mitmed algatused, millesse ta kaasab noori ja erinevaid spetsialiste, teeb koostööd lapsevanematega ning otsib võimalusi kooliõuele uute vahendite soetamiseks.

 • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2021 – 

 • Vaimse tervise valikaine Jõgevamaa Gümnaasiumis

Möödunud õppeaastal algatati gümnaasiumis vaimse tervise valikaine, mis oli avatud kõikidele kooli õpilastele. Kursuse olulisus on noortele turvalise keskkonna loomises,  kus nad saavad vabalt arutleda ja iseennast paremini tundma õppida, avardada oma mina- ja maailmapilti, saada aru oma emotsioonidest, inimestest, kriisidest ja olukordadest meie elus. Kursus jätkub ka sel õppeaastal ning on olnud eeskujuks teistele koolidele sarnaste lahenduste pakkumisel õpilaste arengu toetamisel.

 • Tänukiri pikaaegse panuse eest ennetustöös – 

 • Ene Viitkin

Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi esmaabi õpetajana on Ene aastaid õpetanud meie noortele ja ka täiskasvanutele esmaabi. Teadmisi ja oskusi annab ta edasi koolitustel ning on võimalusel abis ka üritustel esmaabi valvetes. Ene on väga kohusetundlik ja täpne, positiivse ellusuhtumisega ja temale võib alati loota.

 • Tänukiri sisuka ja laiapõhjalise panuse eest laste tervisekäitumise kujundamisel – 

 • Palamuse lasteaed Nukitsamees Kusti rühma tiim

Rühma õpetajad Jaanika Vint, Riin Pärn, Katrin Lalin ja Eve Kadaja on ma südameasjaks võtnud, et nii lastel, lastevanematel kui ka rühma personalil oleks huvitav ja põnev lasteaias viibida ning töötada. Nad on algatanud mitmeid erinevaid ühiseid tegevusi laste tervislike eluviiside kujundamiseks. Kusti rühma meeskonna tegevus on järjepidev ning on eeskujuks teistele lasteaedadele ja rühmadele.

 • Tänukiri tervisedendusliku tegevuse jõustamise eest Jõgeva vallas – 

 • Kaily Moones

Kaily eestvedamisel on valminud ja kinnitatud Jõgeva valla terviseprofiil, algatatud valla seiklusmatkade sari. Ta on panustanud igapäevases töös aktiivselt  tervislike eluviiside propageerimisele Jõgeva vallas.

Tunnustused andsid üle Jõgeva maakonna tervisenõukogu esimees Tiit Lääne ja SA Jõgevamaa Arenduse- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach. 

 

Fotojäädvustused Pilt ja Mõte OÜ

Tervist ja heaolu toetavate tegevuste ideevoor 

Jõgeva maakonna tervisenõukogu kutsub osalema elanike tervist ja heaolu toetavate tegevuste mitmekesistamiseks ideede taotlusvoorus. Taotlusi oodatakse maakonna terviseprofiilis välja toodud valdkondlikele prioriteetidele. Taotlustele ei ole esitatud eelarvelisi nõudeid, kuid planeeritav eelarve peab olema tegevusega seotud, mõistlik ning kulusäästlik.

Parima(te) ideede toetamist on võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku 2021. aasta tegevuskava raames või võimalusel 2020 aasta tegevuskava täpsustatud eelarvelistest vahenditest.

 

Kui Sul on idee, siis oled oodatud osalema ideede taotlusvoorus:

 • – kuidas panna noored ja pered rohkem järjepidevalt liikuma?

 • – kuidas teha tervislik toiduvalik peredele popiks ja kättesaadavaks?

 • – kuidas toetada ja nügida noori iseseisvumises nii, et nad ei ohustaks iseendi tervist?

 •  

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG 20. oktoober 2020 arendus@jaek.ee

Toitumisest lihtsalt ja ideedega

Õnn ja tühi kõht käivad harva koos
Jaapani vanasõna

Ei ole olemas supertoite, toitumiskavasid või imevahendeid, mis tooksid tervise või kaalulanguse ilma selleks vaeva nägemata. Samas on olemas kindlad põhitõed, mida silmas pidades oled tervem ja tegusam.

Tihti kuuleme, et tervislik toitumine on kallis, aga kas tegelikult ka on? Näidismenüüst leiad Riisi köögiviljadega, (2 portsjonit,portsjoni kaal umbes 250 g.Valmistatava toidu maksumus 0,90 eurot). Pastasalati köögiviljadega (2 portsjonit, portsjoni kaal umbes 390 g.Valmistatava toidu maksumus 1,20 eurot). Kartulipuder lillkapsa ja brokoliga (2 portsjonit, portsjoni kaal umbes 450 g).Valmistatava toidu maksumus 1 euro).

Kliki pildil ja lae kasulikud nipid endale alla

Ametlikud infokanalid koroonaviiruse alase teabega

Ametlikku infot leiate:

Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil

SA JAEK nõukogu kiitis 10. detsembril heaks Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiili.

2018. aastal avaldatud maakonna tervise ja heaolu ülevaatest selgub, et Jõgevamaa meeste keskmine eluiga on 71 aastat, millest tervena elatud aastaid on vaid 46. Naiste keskmine eluiga on 81 aastat, millest on tervena elatud 50 aastat. Võrdluseks on Eesti meeste keskmine eluiga 73,2 ja tervena elatud 53,9 aastat. Eesti naiste keskmine eluiga on 81,9 ja tervena elatud 57,4 aastat. Oodatava eluea osas oleme sarnased Eesti keskmisega, kuid tervena elatud aastatega jääme keskmisele alla ligikaudu kaheksa aastaga. Just tervena elatud aastad on need, mis lisavad elueale kvaliteeti, kuna võtavad arvesse hea ja halva tervise levimuse erinevas vanuses inimestel ning peegeldavad piiranguteta elada jäänud aastaid.

 

Jõgevamaa elanike tervise- ja heaoluprofiilist lähtuvalt on neli prioriteetset teemat, millega tegelemine vajab süsteemsemat ja valdkondade ülest lahenduste leidmist: laste ja noorte ülekaalulisus, laste ja noorte riskikäitumine, toimetulekuriski vähendamine, elanike turvalisus.

Tervise- ja heaoluprofiili täispikk dokument sisaldab ka nelja aastast tegevuskava, kuhu on märgitud põhisuunad tegevuste realiseerimisel. Valminud on analüüsi koondav lühem (24lk) ning valdkondlikku statistikat sisaldav täispikk dokument koos tegevuskavaga neljaks aastaks. Kirja on pandud ka valdkondade lõikes soovitatavad tegevused, kust rakendust võiks leida paljud osapooled. Analüüsis on kasutatud kättesaadavaid andmeid 2018. aasta alguse seisuga.

 

Peamised  allikad: Jõgevamaa Arengustrateegia 2035+, Eesti Statistikaamet, Eesti Haigekassa, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, Tervise Arengu Instituut.

Tervise- ja heaoluprofiil on hea võimalus saada ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest, on maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Koondatud materja-lid annavad teavet ja suuniseid suurendamaks elanikkonna heaolu ja tõstmaks inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu. Analüüs aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste, planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele, tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengu+kavasse, anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas, aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks. Terviseprofiil on suunatud kohalikele poliitikakujundajatele, otsusetegijatele, spetsialistidele, kõigile elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks ning valdkondade-vahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel.

 

Rahvatervise strateegiate peaeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärgid:

 • – Eesti inimeste eeldatav eluiga ja tervena elatud aastate arv kasvavad.

 • – Tervena elatud aastate arv kasvab kiiremini kui eeldatav eluiga ehk inimesed elavad suurema osa oma elust tervisest tulenevate piiranguteta.

 • – Ebavõrdsus tervises (soo, piirkondade ja haridustasemete vahel) väheneb.