Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 sügisvooru esitati Jõgevamaa vabaühenduste poolt 34 taotlust. 

 Kogukondade arengu meetmesse 11 ja Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 23 taotlust. Kokku küsiti KOP toetust 78 319,03 €.

23. novembril toimunud maakondlik hindamiskomisjon tegi otsuse 10 taotluse täies mahus ja 1 taotluse osalise rahastamise kohta.  Kokku jagati 2021 sügisvoorus KOP toetust 20974 eurot. 

2021 sügisvoorus toetatud projektid:

JRKProjekti nimiTaotlejaKOP toetus
1Külakeskuse puhke/piknikualaPiilsi Külade Selts1533,60
2Adavere naisrühma esinemisriiete täiendamine ja overlokmasina ostmineAdavere Mõisa Selts2208,00
3Kärde Killamängud 2022Mittetulundusühing Kärde Küla Selts1323,00
4Lustivere Külaseltsile uute laudade soetamineLustivere Külaselts1460,00
5Tegus kogukondSadala Külade Selts2394,00
6Avinurme põrandatekkide mustrite lugemine ja talletamineMTÜ Avinurme Ajavakk1616,00
7Ökoloogiliste pesuvahendite, seepide ja kehahooldusvahendite valmistamise õpitoadMTÜ Kaalumuuseum1822,50
8Voore Tuletõrje SeltsVoore Tuletõrje Selts1755,00
9Liider loob, laulab ja liigubMittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda2349,00
10Kamari väli kogukonnaköögi rajamine, 2. etappKamari Haridusselts3779,24
11Umbusi külaplatsi süsinikuvaba ja vaikne hooldusMTÜ Umbusi Külaselts733,66

Järgmine kohaliku omaalgatuse taotlusvoor on 2022. aastal tähtajaga 1. aprill 2022. 


 

Vabaühendused saavad küsida toetust projektidele, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Toetatakse  tegevusi kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste tõstmiseks, kogukonnatunde tugevdamiseks ja tõhusamaks koostööks. Samuti kogukonna ühistegevuseks vajalike vahendite ja seadmete soetamist, avalikus kasutuses olevate ruumide remonti, objektide rajamist ja kogukonnateenuste arendamist. KOP sügisvoorus on maakonna projektidele toetust jagada kokku 20974 eurot. 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada hiljemalt  1. oktoobriks 2021 kella  16.30. Taotlus tuleb täita ja esitada elektrooniliselt  etoetus.struktuurifondid.ee veebikeskkonnas.

Täpsed tingimused ja nõuded taotluse esitaja organisatsioonile ja taotlusele on ära toodud kohaliku omaalgatuse programmi määruses. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on: 

  • Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 €

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Jõgevamaa projektide jaoks on e-toetuse keskkonnas otselingid. Vali sobiv meede ja alust taotluse esitamist (taotlusi saab esitada alates 1. septembrist 2021)

Jõgevamaa KOP sügisvoor 2021
“Kogukonna areng” 

Jõgevamaa KOP sügisvoor 2021
“Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” 

Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril 2021 kell 14-18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäevale registreerimine on lõppenud.  

Videojuhend taotluse täitmiseks

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja