PATEE 2015 - 2016

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) tegevused aastatel 2015-2016

1. Maakonna turundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine 

Tegevuse üldeesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv nii turismi kui ka investeeringute sihtkohana. Tegevused aitavad suurendada maakonda külastavate turistide arvu, kasvatada turismiasjaliste poolt pakutavate toodete/teenuste arvu ja tõsta nende kvaliteeti ning luua uusi töö- ja praktikakohti turismisektoris. Konkurentsivõimelise töötasu saavutamiseks on maakonda vaja täiendavaid investeeringuid ning uusi kõrgema palgatasemega töökohti. Selleks on planeeritud turundustegevused maakonna kui terviku turundamiseks, et tekiks juurde uusi investeeringuid/ettevõtteid ning seeläbi kasvaks maakonna tööhõive määr ja palgatase.

Alategevused:

  • – turismivaldkonna arendusjuhi töölevõtmine; pere-, kultuuri- ja loodusturismi toodete turundus; turismiasjaliste koostöö arendamine; Kalevipoja matka- ja rattatee arendusprojekti koostamine; fotopanga loomine turismiobjektidest; infovahetus ja koostöö erinevate turismivaldkonna koostööpartneritega; PKT investeeringute kavas olevate turismiprojektide toetamine. Tegevuste elluviimisesse on kaasatud kõik Jõgevamaa turismiteenuste pakkujad.

  • – maakonna turundaja töölevõtmine; maakonna investeerimisvõimaluste ühisturundus. 

2. Fookusvaldkondade ettevõtete võimekuse ja ettevõtluskeskkonna arendamine
 

Tegevuse eesmärk on fookusvaldkondade (so. puit ja metall) ettevõtete suurenenud konkurentsivõime (sh. müügitulu, ekspordimaht, palgafond), kõrgemat lisandväärtust loovad tooted/teenused ning uued töökohad. Fookusvaldkondade ettevõtete ekspordivõimekuse kasvuga luuakse eeldused ka täiendavate uute ettevõtete tekkeks. Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamiseks panustatakse ettevõtjaks olemise väärtustamisele ning kaastakse ettevõtjaid maakonna arendustegevusse, et muuta maakonda paremaks paigaks, kus töötada ja elada. Elanike (sh. noorte) teadlikkuse tõus maakonna ettevõtetest ja võimalustest maakonnas rakendust leida aitab kaasa maakonna tööhõive kasvule.

Alategevused:

  • – arendusjuhi töölevõtmine; ettevõtjate väärtustamine; avatud ettevõtete päev; ettevõtjate mõttekoja käivitamine; puidu- ja metallisektori ettevõtete võimekuse kasvatamine; ekspordi töötuba.

3. Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine
 

Tegevuse eesmärk on toiduvaldkonna kui Jõgevamaa olulise majandussektori tugevdamine. Selleks töötatakse välja Eesti Taimekasvatuse Instituudi baasil toiduvaldkonna kompetentsikeskuse ideekavand ning käivitatakse väiketoidukäitlejate võrgustik.

Alategevused:

  • – toiduvaldkonna arendusjuhi töölevõtmine; maakondliku toidu tootjate ja käitlejate võrgustiku loomine; toiduvaldkonna kompetentsikeskuse loomise ettevalmistavad tegevused; toiduvaldkonda toetavad koolitused; õppereisid tutvumaks teiste kompetentsikeskuste ja toiduvõrgustikega; kohaliku toidu portaali loomine; väiketootjate ja käitlejate nõustamine; võimaluste otsimine ühise müügipunkti loomiseks ning Jõgevamaa toidukott “Toodetud Jõgevamaal” edasiarendamine ja koostöövõrgustikuga sidumine.

PATEE kava ja tugiprogrammi koostamist ning elluviimist toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ja Jõgevamaa Koostöökoda.