Jõgevamaa parimate kodanikuühenduste tunnustamise statuut

Tunnustatavad kategooriad:

      Parim kodanikuühendus
      Parim kodanikuühenduse projekt
      Ettevõtlik vabaühendus
      Väärt algatus

 Auhinnaga Parim kodanikuühendus tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on sel aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Valiku alused:
 *organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
 *organisatsiooni liikmete arv;
 *koostöös teiste ühenduste ja omavalitsusega läbi viidud  projektide ja sündmuste arv ning maine;
 *läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
 *tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.

 Auhinnaga Parim kodanikuühenduse projekt tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Valiku alused: 
 *saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
 *projekti jätkusuutlikkus;
 *kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
 *tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).

 Auhinnaga Ettevõtlik vabaühendus tunnustatakse mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud. 

Auhinnaga Väärt algatus tunnustatakse eraisikut või eraisikute gruppi, ettevõtet, kohalikku omavalitsust või asutust/organisatsiooni (võib ka mittetulundusühingut), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.

Tunnustamise kord: 
 * Konkursi korraldajatel on hindamiskomisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda, anda ühes kategoorias välja mitu auhinda või auhinnad ümber jagada.
 * Isik ei saa esitada iseennast kandidaadiks
 * Ühenduse juhatuse liige ja ühenduse liige saab  esitada oma ühendust kandidaadiks
 * Ühte isikut või ühendust saab esitada kandidaadiks mitmesse kategooriasse
 * Organisatsioone ja isikuid, kellele on tunnustus omistatud, ei saa samas kategoorias auhinnaga tunnustada enne kahe aasta möödumist

Kandidaatide hindamine:
 * Kandidaate hinnatakse viiepallisüsteemis, paremusjärjestus koostatakse komisjoniliikmete antud hinnete keskmiste koondi alusel.
 * Igas kategoorias on kandidaatide vahel on jagamiseks 5 punkti: “5” on parim ja “1” nõrgim kandidaat, kes veel punkte saab.
 * Hindajal on õigus jätta mõni hinne välja panemata (näiteks panna kategoorias välja ainult hinded “5” ja “3” ja jätta ülejäänud hinded välja panemata).
 * Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus koostab saadetud ankeetidest kokkuvõtte  ja edastab komisjoniliikmetele elektroonselt kokkuvõtte.
 * Hindamiskomisjoni moodustab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Komisjoni kuuluvad Jõgevamaa kolme valla esindajad, 2 MTÜde esindajat, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Jõgevamaa Kodukandi esindaja
 * Võrdsete punktide korral arutatakse kandidaati komisjonis ja kategooria paremusjärjestus hääletatakse komisjonis uuesti
 * Komisjoni liikmel on õigus esitada lisaks oma kandidaate kategooriasse, kui ta leiab, et esitatud kandidaadid ei ole tunnustamiseks sobivad
 * Komisjoni liige ei osale temaga seotud isiku või ühenduse (ühenduse juhatuse liige, tegevdirektor, tegevjuht) hindamisel ja hääletamisel
 * Komisjoni otsus protokollitakse ja allkirjastatakse koosoleku juhataja poolt

Tunnustamist toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald