Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 sügisvoor

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus KOPi 2019.aasta sügisvoorus 42 taotlust: 13 taotlust meetmesse 1 ja 29 taotlust meetmesse 2. Kokku küsiti taotlustes 2019.aasta sügisvoorus projektidele toetust 22 643,14 eurot.

13.11.2019 toimunud maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus rahastada 2019 sügisvoorus täies mahus 13 projekti tortuse kogusummas 22 643,14 eurot.

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

KOP toetus

Projekti algus

Projekti lõpp

1

Kamari Haridusselts

Kamari seltsi vara hoidmiseks laokatuse remont

2 000,00 €

15.12.2019

01.08.2020

2

Sadala Külade Selts

Kogukonna teenuse arendamine

2 000,00 €

01.10.2019

01.08.2020

3

Kärde Küla Selts 

Kärde Killamängud 2020

1 800,00 €

01.10.2019

01.08.2020

4

Sadala Külade Selts 

Kogukonna erinevad koostegemised

1 950,00 €

01.10.2019

01.08.2020

5

MTÜ Esku GYM

Esku staadioni majake

1 723,58 €

15.10.2019

01.05.2020

6

Härjanurme Maarahva Selts

Kultuur meile kõigile

1 950,00 €

01.10.2019

01.08.2020

7

Saare valla kultuuri- ja spordiselts

Voore mänguväljaku piirdeaed

1 209,56 €

01.04.2020

01.08.2020

8

Ulvi Naiste Ühendus

Külakogukondade keskuse, Ulvi Rahva Maja ruumide küttelahendus

1 980,00 €

01.12.2019

01.03.2020

9

Paduvere Talumuuseumi Selts 

Pedja meiereis asuvasse muuseum-loomemajasse toolide ja laudade ostmine

1 470,00 €

15.11.2019

31.12.2019

10

Puurmani Käsitööselts Kati

Koostegemised kogukonnas

1 940,00 €

02.01.2020

30.06.2020

11

 Lustivere Külaselts

Lustivere külaseltsile mikrofonide soetamine

1 620,00 €

10.01.2020

30.04.2020

12

MTÜ Umbusi Külaselts

Elekter Umbusi külaplatsile

2 000,00 €

20.10.2019

01.06.2020

13Kasepää KülaseltsKogukonnaliikmete aktiivsuse suurendamine läbi toidukultuuri1 000,00 €01.12.201901.08.2020

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse

Meede 1

Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arndamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus või riik ja kes tegutsevad küla, alevku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi (MTÜ-sid) liitev katusorganisatsioon. Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust – mõlemasse meetmesse ühe taotluse. 

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja