Jõgeva maakonna majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimaluste uuring

Civitta poolt koostatud ettevõtluskeskkonna ülevaade lähtub dokumendianalüüsist ning statistilistest andmetest. Ülevaate koostamisel on kasutatud avalikult kättesaadavaid andmeid Statistikaametist, Maksu- ja Tolliametist ning andmepäringu alusel kogutud Äriregistri andmeid. Lisaks analüüsitud andmetele on ülevaate koostamisel lähtutud ka valdkonnas tegutsevate osapooltega läbiviidud intervjuudest.

Analüüsitud andmete ja intervjuude põhjal on Jõgeva maakonna ettevõtluskeskkonna suurimaks kitsaskohaks tööjõupuudus. Statistikaameti prognoosi kohaselt väheneb maakonna töötajate hulk veelgi, mistõttu on suureks väljakutseks ühelt poolt olemasoleva tööjõu efektiivne kasutamine ja lisatööjõule vajalike tingimuste loomine, ja teisalt, protsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine. Kuigi maapiirkonnast keskustesse kolimine on (eriti noorte puhul) Eestis laiemalt tõusev trend, siis on Jõgeva maakonnas ettevõtlusega tegutsemisel eelised, millest osa ka intervjueeritud osapooled nimetasid. Näiteks toodi välja suurlinnadega võrreldes kiirem asjaajamine kohalikus omavalitsuses ja rahulik elukeskkond laste kasvatamiseks.

Käesoleva projekti tulemusena sooviti, et maakonnas oleks kokku lepitud, millist ettevõtluskeskkonda soovitakse kujundada ning mis on selleks vajalikud prioriteedid, eesmärgid, mõõdikud ning muudatuste mõju hinnang. Uuringu tulemused on sisendiks Jõgeva maakonna arengustrateegiasse ja tegevuskavasse. Lisaks võib uuringu tulemused võtta aluseks maakonna kohalike omavalitsuste ja teiste piirkonna arengut kujundavate avaliku sektori asutuste strateegilises planeerimises ja tugiteenuste pakkumises.

Tutvu Jõgeva maakonna majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimaluste uuringuga siin.

Jõgeva maakonna majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimaluste uuringut rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.