Arendus

2023. aastal muutus Maakondlike arengustrateegiate elluviimise meetme (MATA) määrus ja Regionaal ja Maaeluministeerium alustas maakondadega dialoogi arendatavate teemade kooskõlastamiseks. Jõgevamaa tegevustena lepiti vastavalt Jõgevamaa Arengustrateegia 2023+ valdkondadele  aastateks 2024-2027 kokku teemad Liikuvus ja Tootlikkus ettevõtluses. 

Liikuvuse tegevuste välja selgitamiseks koostasime koostöös Civittaga liikuvuse tegevuskava, mille tulemusena võeti suund ühistranspordialade parendamisele ja rattaringluse arendamisele. Tootlikkust ettevõtluses aitab parandada Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator, mille kaasrahastust saab MATA-meetmest. 

MATA tegevuskava on Jõgevamaa Arengustrateegia osa ja see tuleb vastu võtta kõikides Jõgevamaa volikogudes. Enne seda on tegevuskava avalikul väljapanekul JAEKi kodulehel. 

Ootame teie ettepanekuid ja täpsustusi kuni 7. aprillini aadressile info@jaek.ee. 

TUTVU TEGEVUSKAVAGA SIIN

Jõgevamaa Arengustrateegia 2035+ tegevuskava LISA 2 Maakondade arengustrateegiate elluviimise meetme tegevuskava avalik väljapanek

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ on muudetud ja jõustub alates 9.04.2023. 

2023 aasta märtsis võtsid Jõgeva maakonna volikogud vastu Jõgevamaa arengustrateegia 2035+  muudatused. 

Määruse tekstid on leitavad riigiteatajas: 

Põltsamaa vallavolikogu (Vastu võetud 16.03.2023 nr 6) Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Mustvee volikogu (Vastu võetud 29.03.2023 nr 3) Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Jõgeva volikogu (Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2023) Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ on jõudnud volikogudesse 

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ on jõudnud Jõgevamaa omavalitsuste volikogudesse. Volikogud toimuvad järgmiselt: 
 

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu kinnitas 26. septembril 2022 Jõgevamaa Arengustrateegia 2023 + uuendamise juhtrühma, kelle eestvedamisel vaadati dokument üle ja viidi sisse vajalikud täiendused.  

 Arengustrateegia on koos lisadega avalikul väljapanekul 9. veebruarist kuni 2. märtsini 2023 aastal.  Muudatusettepanekud esitada hiljemalt 2. märtsiks e-posti aadressile arendus@jaek.ee. 

26.märtsil 2019 jõustub Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Möödunud aasta 16.aprillil algatati Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu korraldusega Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamine. On toimunud mitmeid arutelusid ning läbi viidud töörühmades mõttearendusi maakonna arenduseks vajalike tegevuste kaardistamiseks. Mais toimus Jõgevamaa visioonikonverents, kus Raul Rebane aitas suunata mõtteid õnneliku jõgevamaalase visioonile.

Tänaseks on Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ maakonna omavalitsuste poolt heaks kiidetud ning arendusdokument saab olla aluseks ühisele koostööle.  Jõgevamaa toimivuse tugevdamisel ja maine kujundamisel on lähtutud kolme eriilmelise valla vajadustest ja soovidest. Maakonna arengustrateegia toetab kolme maakonda moodustava valla tugevat identiteeti ning püüab leida võimalusi kõigi piirkondade võimestamiseks.

Jõgevamaa areng sõltub olulisel määral maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, riigi ja maakonna tasandi organisatsioonide kooskõlalisest ja vajadusel ka koordineeritud tegevusest. Vähemalt samavõrra olulise panuse maakonna arengule annavad siinsed elanikud, ettevõtted ja kodanikuühendused.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide valdade volikogudes.

Jõgeva Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 28.veebruari 2019 määrusega nr 76 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 28.veebruari 2019  otsusega nr 104. Määruse tekst avaldati 02.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 02.03.2019, 4).

Mustvee Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 06.märtsi 2019 määrusega nr 2 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 06.märtsi 2019  otsusega nr 9. Määruse tekst avaldati 09.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 09.03.2019, 62).

Põltsamaa Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 21.märtsi 2019 määrusega nr 1-2/2019/7 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 21.märtsi 2019  otsusega 1-3/2019/14. Määruse tekst avaldati 23.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 23.03.2019, 28)

Vastavalt  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 6 välja toodud nõudest, mille kohaselt maakonna arengustrateegia peab olema kohaliku omavalitsuse üksustes heaks kiidetud ning seeläbi maakonnas vastu võetud, jõustuvad volikogude määrused ja otsused 26.märtsil 2019.

Täname kõiki inimesi ja organisatsioone kes on panustanud Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ valmimisse ning soovime kõikidele osapooltele meeldiva koostöö jätkumist!

Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine

Vastavalt laekunud ettepanekutele võtsid valdade volikogud vastu otsused Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmiseks.

Jõgeva Vallavolikogu 26.06.2019 otsus nr 130 “Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine”.

Mustvee Vallavolikogu 26.06.2019 otsus nr 47 „Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine”.

Põltsamaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 1-3/2019/39 „Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine”.

Omavalitsuste tegevus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei anna SA JAEKile õigust iseseisvalt korraldada huvirühmade kaasamist ega strateegia eelnõu avalikustamist SA JAEK kodulehel. Seadus näeb ette, et selleks peavad andma ametliku volituse maakonna vallavalitsused.

Jõgeva Vallavolikogu delegeeris omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete korraldamise 28.detsembri 2017 otsusega nr 25  SA JAEKile. Jõgeva Vallavalitsus andis volitused SA JAEK-ile avalike arutelude ja avalikkuse kaasamise korraldamiseks 21. jaanuari 2019 korraldusega nr 46.

Mustvee Vallavolikogu delegeeris omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete korraldamise 13. detsembri 2017 otsusega nr 19 SA JAEKile. Mustvee Vallavalitsus andis volitused dokumendi avalikustamiseks 17. jaanuari 2019 korraldusega nr 39.

Põltsamaa Vallavolikogu delegeeris omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete korraldamise 06. detsembri 2017 otsusega nr 1-3/15 SA JAEKile. Põltsamaa Vallavalitsus andis volitused dokumendi avalikustamise läbiviimiseks 21. jaanuari 2019 korraldusega nr 2-3/2019/36.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide valdade volikogudes.

Jõgeva Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 28. veebruari 2019 määrusega nr 76 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 28. veebruari 2019  otsusega nr 104. Määruse tekst avaldati 02.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 02.03.2019, 4).

Mustvee Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 06. märtsi 2019 määrusega nr 2 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 06. märtsi 2019  otsusega nr 9. Määruse tekst avaldati 09.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 09.03.2019, 62).

Põltsamaa Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 21. märtsi 2019 määrusega nr 1-2/2019/7 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 21. märtsi 2019  otsusega 1-3/2019/14. Määruse tekst avaldati 23.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 23.03.2019, 28)

Vastavalt  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 6 välja toodud nõudest, mille kohaselt maakonna arengustrateegia peab olema kohaliku omavalitsuse üksustes heaks kiidetud ning seeläbi maakonnas vastu võetud, jõustuvad volikogude määrused ja otsused 26. märtsil 2019.