Jõgeva maakonna tervisenõukogu

Ajaleht Vooremaa peatoimetaja

Tiit Lääne, Jõgevamaa Spordiliit Kalju president, nõukogu esimees

Jõgeva Vallavalitsus

Kaily Moones, spordi- ja terviseedendamise nõunik

   

Põltsamaa Vallavalitsus

Carolin Tammekivi, noorsootöö ja tervisedenduse spetsialist

 Põltsamaa Vallavalitsus
Kätlin Kruus, lastekaitsespetsialist  
   

Päästeamet

Elari Kliiman, Päästeamet Lõuna päästekeskus ennetusbüroo ennetuspartner

Transpordiamet 

Diana Okas, ennetustöö osakond, ekspert

Jõgevamaa Gümnaasium

Silja Piir, inimeseõpetuse õpetaja, õpilasnõustaja

   

Haridus- ja Noorteamet

Elo Palmiste, Kesk-Eesti büroo juhataja

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 Aive Tamm juhatuse liige

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Maie Puusepp, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

Nõukogu ülesanded on:
 • – elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamise nõutamine ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna (paikkonna) arengustrateegiale ja -kavale;

 • – tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine. Partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine. Tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, töökohad;

 • – riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas;

 • – kohalike omavalitsuste nõustamine tervise- ja heaoluprofiilide koostamisel, uuendamisel ja tegevuskavade koostamisel ning täitmisel. Koostöö kohalikele omavalitsustele arengukavade koostamisel, ettepanekute tegemine tervise- ja heaoluprofiili analüüsist tulenevate otsuste tegemiseks;

 • – elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine. Tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest. Erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;

 • – koostab igaks aastaks oma tegevuskava ja tööplaani ning hindab selle täitmist ja mõjusust tegevustele;

 • – koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega. Koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga, jt riigi esindajatega; 

 • – täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

Nõukogu töökord on:
 • – Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse liikmete seast;

 • – Nõukogu tegevust teenendab Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist;

 • – Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse;

 • – Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl;

 • – Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks;

 • – Nõukogu esimees tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga;

 • – Nõukogu otsused on avalikud ja nõukogu tegevust kajastatakse Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse veebilehel.