Kohaliku omaalgatuse programmi  2024 kevadvoor avatakse 1. märtsil 2024.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.aprill 2024 kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas https://etoetus.rtk.ee

Infopäev taotlejatele toimub teisipäeval,  5. märtsil kl 14.00 – 17.00 veebikeskkonnas Zoom.
Link infopäeval osalemiseks: https://us02web.zoom.us/j/85026821275?pwd=YVhnUU95d3IrV0F6WmoxWS9tdTRWZz09

Infopäeva teemad:
 *nõuded taotlejale ja taotlusele
 *taotlusvormi täitmine e-toetuse keskkonnas
 *aruandevormi täitmine
 *taotluste hindamine hindaja pilgu läbi

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab  vabaühenduste  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Kogukonna areng

Meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Meede toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms)

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa. 

Kohaliku omaalgatuse programmi projektis on oluline kogukonna kaasatus projekti ettevalmistusse ja elluviimisse ning  nende projektist saadav kasu.
Kogukonnaks loetakse KOP projektis mingis piirkonnas elavat, ühist toimekeskkonda jagavat ja  teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühma.  

Projekti tegevuspiirkond peab jääma taotleja küla, külade, aleviku, alevi, valla või linna  piiresse. Maakondlikke  projekte ei toetata.

Toetuse summa on: 

  • – Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 

  • – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Taotlusi saab esitada ainult veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee.