Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm (EVTP)

Maakondliku arenduskeskuse antava piirkondliku ettevõtluse toetuse tingimused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ministri käskkiri 22.01.2019  nr. 1.1-1/19-007

Meetme eesmärk

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on orienteeritud kasvule ja ekspordile.

Meetme nimetus

Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine.

Toetatav tegevus

Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes.

Toetatavate tegevuste eesmärk

Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ja ambitsioonika ning uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks ning ettevõtlike hoiakute kujundamiseks maakondades. Ettevõtlusega tegelemine on saanud populaarsemaks, lisandub uusi inimesi ettevõtlusega tegelema ning ettevõtja maine ühiskonnas on tõusnud. Ambitsioonikate ja uuenduslike ärimudelite kasutuselevõtuks on pakutud ettevõtjatele erinevaid teadmisi suurendavaid üritusi. Edasi on arendatud piirkondades pakutava nõustamisteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.

 

Toetatavate tegevuste tulemus

Toetatavate tegevuste elluviimise tulemusena on sihtrühmades kasvanud teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik.

 

Rakendusasutus ja -üksus

Vastavalt perioodi 2014-2020 struktuurtoetuste seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale (edaspidi meetme nimekiri) on rakendusasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus) ning rakendusüksus meetmete nimekirjas nimetatud asutus (edaspidi rakendusüksus).

 

Tegevuste elluviija

Tegevuste elluviija on MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused (edaspidi elluviija või MAK Võrgustik), kes on kõikides maakondades iseseisvalt tegutsevate sihtasutuste , kelleks on MAK-d, koordineeritud koostöövõrgustik.Toetatavate tegevuste sihtgrupp on ettevõtlusest huvitatud ja ettevõtlusega alustada soovivad inimesed; ettevõtjad.Perioodi 2019-2023 eelarve aastate lõikes lepitakse kokku rakendusasutuse ning elluviija vahel elluviija esitatavas ning rakendusasutuse kooskõlastatavas iga-aastases tegevuskavas.

 

Vähese tähtsusega abi

Tegevuste elluviimise tulemusena juriidilisest isikust abisaajatele antav toetus on vähese tähtsusega abi VTA määruse mõistes ning sellele kohaldatakse nimetatud määruse ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.2019 EVTP Jõgevamaa eelarve on 71274,28 eur.Tegevusi rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondist ning 30% ulatuses riikliku kaasfinantseeringuna.

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

JAEK nõustab alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Vastavalt EASi poolsele juhendamisele aitab JAEK ka kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi. Nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus JAEK-ile perioodil 01.10.2015-31.12.2017 on 140 568,03 eurot.

Marve Millend
Juhataja/ettevõtluskonsultant