Kohaliku omaalgatuse 2023 sügisvoor on taotlejatele avatud 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  toetab projekte , mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada  kahte meetmesse:
       1. Kogukonna areng toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)
        2. Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Asjade, vahendite ostmine ja ehituslikud tegevused).
Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.
Toetuse summa on:
                  Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 eurot
                  Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise projektidele maksimaalselt 4000 eurot
Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest ja peab olema rahaline.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada veebikeskkonnas
https://etoetus.rtk.ee hiljemalt 2. oktoobri kella 16.30-ks.
Jõgeva maakonna taotlejatele on e-toetuste veebikeskkonnas KOP projektide alustamiseks ka otselingid (et lihtsustada veebikeskkonnas õige taotlusvooru valimist). Vali siinsamas sobiva meetme link ja alusta taotluse koostamist:
Kogukonna arengu meede Jõgevamaa taotlejatele lingil https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=8815
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine Jõgevamaa taotlejatele lingil https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=8794
Infopäeva slaidiettekanne on SIIN
Infopäeva video on järelevaadatav SIIN
Saaremaa KOP hindamiskomisjoni liikme ettekanne „Taotlustest hindaja pilgu läbi“ on SIIN
Infopäev KOP projekti aruande koostamisest on 20. septembril kella 15 – 17. Zoomi link https://us02web.zoom.us/j/83738026530?pwd=dDFNYm9hdGxYWS9BN2MyKzJNZHdHZz09 
Oluline teada:   
         – Taotleja peab olema registreeritud Jõgeva maakonda;
         – Kogukonnana mõeldakse maksimaalselt ühe valla elanikke (kasusaajateks saavad olla ühe küla, aleviku, alevi, linna või valla elanikud);
         – Taotleja ühingu tegevuspiirkond ja projekti tegevuspiirkond peab olema ühe ja sama omavalitsuse piires;
         – Maakondlikke projekte ei toetata;
         – Enne taotluse täitmist loe läbi KOPi määrus, kus on kirjas abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud ja muud tingimused KOP toetuse
            saamiseks.
Jõgevamaa vabaühendustele on sügisvoorus kokku jagada toetusraha 20914,67 eurot. 

 Taotlemise abimaterjalid ja juhendid
KOP määrus 
Juhend taotluse täitmiseks
Seletuskiri KOP määrusele
Hindamismetoodika
Jõgevamaa hindamiskomisjoni liikmed 2023
Videojuhend taotluse täitmiseks
Kogukonnaarengu taotluse näidis
Investeeringute ja kogukonnateenuste arengu taotluse näidis
Näiteid väljundi tõendamiseks
Lisainfo ja taotluste nõustamine Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant/ KOPi maakondlik menetleja, tel 520 8423, e-post: kersti@jaek.ee

Kohaliku omaalgatuse 2023 kevadvoorus said toetust 14 Jõgevamaa vabaühenduste projekti.  

KOP kevadvooru esitati maakonnast 34 taotlust, millest hindamisele saadeti 32 . Kokku küsiti taotlustega toetust 68828,20 eurot, kahjuks oli jagada taotlusvoorus ainult 29 199,60 eurot.
Taotlusi esitati enam-vähem võrdselt kõigist kolmest vallast:  Mustveest 11, Jõgevalt 10 ja Põltsamaalt 13 taotlust.
Maakondliku hindamiskomisjoni 17. mai koosolekul tehti Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele ettepanek 14 taotluse rahastamiseks kokku toetuse summaga 29171,97 eurot.
2023 kevadvoorus toetust saanud KOP taotlused:
 
Taotleja
Projekt
Punktid
Toetuse summa
1
Kamari Haridusselts
Kamari XXI TPL
3,69
2 160,00
2
MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Lastemänguväljak – Pereväljakuks
3,45
3 481,27
3
Kamari Haridusselts
Kamari kogukonnaköögi sisustuse ostmine
3,44
1 796,40
4
Sadala Külade Selts
Ühistegevust ja teenuse arendamist soodustavate vahendite soetamine
3,43
2 110,50
5
Jõgevamaa Metsaselts
Kassinurme muinaslinnuse tornide ja sisehoovi ehitise katuseosa uuendamine
3,43
1 002,00
6
Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda
Avinurme kandi kogukondade elusam elu
3,42
1 379,70
7
Kultuuriselts Vanaveski
Mööbli soetamine Kultuuriseltsile Vanaveski
3,39
1 843,15
8
Pikknurme Küla Selts
Vana aja lood ehk käsitsi heinaniitmise võistlus
3,39
1 459,80
9
Sadala Külade Selts
Tarvilik toidulaud
3,32
2 500,00
10
Vaiatu Küla Selts
Torma kihelkonna ajalooliste käsitöövõtete omandamine
3,32
2 396,00
11
Kääpa Ühistegevuse Selts
Teadmisi ja oskusi Kääpa kogukonna liikmetele
3,27
1 610,55
12
Adraku Külaselts
Adraku külaplatsi uuendamine
3,26
559,80
13
MTÜ ENDLA KÜLASELTS
Külaplatsi arendamine
3,24
2 872,80
14
Puurmani Priitahtlik Päästeselts
Kriisiabipunkti loomine Puurmani kogukonnale 3. etapp
3,15
4 000,00
Soovime edu projektide eeluviimisel!