KÜSKi jagatava arenguhüppe taotlusvooru eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Taotlusi saab esitada veebikeskkonnas ajavahemikul 4. – 25. september 2023.

Toetust saab taotleda vabaühendus, kellel on täidetud järgmised tingimused:
 * tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus,
 * on olnud taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.23) Eesti äriregistris vähemalt üks aasta,
 * taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.2023) ei ole käimas eelneva aasta KÜSK arenguhüpet ettevalmistavat või arenguhüppe projekti.

Toetatavad tegevused:
 * organisatsiooni juhtimine,
* tegevuste planeerimine,
* finantside kavandamine ja juhtimine (s.h. omatulu teenimise arendamine),
* tööprotsesside arendamine,
* kommunikatsioonitegevuste arendamine,
* koostöö arendamine ja selle mõju hindamine,
teenuste arendamine,
* nimekiri ei ole lõplik, taotleja peab oma tegevusi ja nende vajalikkust oma taotluses põhjendama.

Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot. 
Omafinantseering 
peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. detsember 2023 – 31. juuli 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustenaAbiks võib olla arenguekspertide nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Taotlusvooru toetuste kogumaht on 400 000 eurot, millest 200 000 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 200 000 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale.

Taotlusi saab veebikeskkonnas esitada ajavahemikul 4.september 2023 kuni 25. september 2023. Taotluste ettevalmistamisega saab alustada juba praegu!
Taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või selleks volitatud isik Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis (TMS).
Kõik taotlemisega seotud vormid ja juhendid
on leitavad KÜSKi kodulehelt SIIT.

Infopäeva salvestus on järelevaadatav veebis  https://youtu.be/y9HAGcqUZMI .
Infopäeval jagasid infot toetuse koordinaator Tea Jänes, Tartumaa vabaühenduste konsultant Kadri Pau, oma kogemusest kõneles Triinu Akkermann Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜst. Nende Mesinduse Hobikeskuse loomine sai toetust  KÜSK arenguhüppe toetust 2021. aastal. Ettekande slaididega saab tutvuda siin.

Lisainfo KÜSKis: Tea Jänes, programmi koordinaator, tea.janes@kysk.ee, tel 5622 1599.
Info ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, JAEKi vabaühenduste konsultant, tel 520 8423kersti@jaek.ee