Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta  kevadvoor avatakse 1. märtsil ja maakonna vabaühendused saavad 1. aprillini esitada  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Kogukonna areng
 toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Investeeringud  ja kogukonnateenuste arendamine –  toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on kogukonna arengu meetme  projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja investeeringute ja elukeskkonna arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada  veebikeskkonnas  https://etoetus.rtk.ee hiljemalt 1.aprilliks kella 16.30-ks.

Programmi dokumendid ja taotlemise juhendid on leitavad JAEKi kodulehel https://www.jaek.ee/kop-2022-kevad/.

Infopäev taotlejatele toimub 4. märtsil kella 15-17 Zoomi veebikeskkonnas.
Tutvustatakse uut määrust, programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas.
Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine SIIN või tel 520 8423, e-post: kersti@jaek.ee.  Infopäevale registreerunutele saadetakse Zoomi link. 

Lisainfo: https://www.jaek.ee/kop-2022-kevad/.
Kersti Kurvits, maakondlik KOP menetleja,
tel. +372 520 8423kersti@jaek.ee