Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 kevadvoor avatakse 1. aprillil ja maakonna vabaühendused saavad 30.aprillini esitada  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 – Kogukonna areng,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada e- toetuse keskkonnas hiljemalt 30.aprilliks kella 16.30.

Programmi dokumendid ja taotlemise juhendid on leitavad JAEKi kodulehel https://jaek.ee/kop-2021-kevad.

Infopäev taotlejatele toimub 9. aprillil kella 14-18 Zoomi veebikeskkonnas.
Tutvustatakse uut määrust, programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas.
Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine SIIN.

Lisainfo: https://jaek.ee/kop-2021-kevad
Kersti Kurvits, maakondlik KOP menetleja,
tel. +372 520 8423kersti@jaek.ee