Maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) projektide valik 2024-2025

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, tuginedes regionaalse arengu tegevuskava seireinfole ning lähtudes Jõgevamaa arengustrateegiast tegi 2023. aasta suvel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) kui maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) vahel peetud dialoogi käigus ettepaneku suunata Jõgevamaa MATA 2024-2027 vahendid liikuvuse parandamiseks ja ettevõtlusvaldkonna toetamiseks. Dialoogi tulemusena lepiti kokku, et fookusteemaks Jõgeva maakonnas valitakse „Liikuvus“ ja Tootlikkus ettevõtluses.

2023 aasta II pooles viidi Jõgevamaal läbi uuring, kus analüüsiti kitsaskohti,

 miks Jõgevamaa rahulolu ühistranspordiga on halb. Uuringu tulemusena toodi välja kitsaskohad, mille lahendamisel võiks paraneda rahulolu ühistranspordi ja liikuvusega. Uuringu tulemusi analüüsisid omavalitsused ja tõid välja oma piirkonna olulisemad tegevused.

2022 aastal käivitasid kesk-Eesti maakonnad (Järvamaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa) PATEE meetme toel (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori, mille tegevuse jätkamiseks on saadud heakskiit perioodiks 2024-2026 PEEK meetmest (Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond). Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaatori projekti juhib Viljandimaa. Projekti Jõgevamaa tegevuste omaosalusest 50% katavad Jõgevamaa omavalitsused.

Jõgevamaa MATA-projektid on välja toodud Jõgevamaa Arengustrateegia 2035+ tegevuskavas, mille vallavolikogud kinnitasid 2023 aasta märtsis. Seoses MATA meetme dialoogi teemade ja võimalike toetussummade täpsustamisega kinnitasid Jõgevamaa vallavolikogud 2024 aasta aprill- mai MATA tegevuskava 2024-2027 Jõgevamaa arengustrateegia lisana.

2024-2025 aastaks välja valitud MATA tegevused on järgmised:

  1. Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori projekti omaosalus 50% ulatuses – taotlejaks projekti juhtpartner SA Viljandimaa arenduskeskus.
  2. Mustvee linna bussiooteala välja ehitamine – taotleja Mustvee vallavalitsus.
  3. Puurmani bussiooteala välja ehitamine – taotleja Põltsamaa vallavalitsus.
  4. Jõgeva valla bussiootealade valgustamine – taotleja Jõgeva vallavalitsus.

Projektide valimisel lähtuti MATA-dialoogi ettepanekutest, Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava Lisast „Maakondade arengustrateegiate elluviimise meetme tegevuskava 2024-2027“ (vastu võetud Jõgevamaa volikogudes mais 2024) ja Jõgevamaa omavalitsuste arenguskavadest.

Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori projekti omaosalus

Ühisprojekti tegevused on suunatud eelkõige ettevõtjatele innovaatiliste t

oodete ja teenuste väljaarendamiseks ning ärimudelite muutmiseks. Lisaks korraldatakse  ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamiseks programme noortele vanuses 7-26 eluaastat ja ettevõtlusõppega tegelevatele õpetajatele ja õpilasfirmade juhendajatele ning kogukondadele.  Projekti vältel toimuvad ettevõtlikkusteadlikkust suurendavad õppereisid nii Eestisse kui ka välismaale ja teaduskonverentsid. 

Projekti partnerid on SA Viljandimaa Arenduskeskus (juhtpartner), SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning SA Järvamaa. Koostööprojekti “Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026” rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”  75% ulatuses. Projekti kogumaht on 1 908 455 eurot, millest toetus 1 431 341 eurot ja omafinantseering  477 114 eurot.

Mustvee linna bussiooteala välja ehitamine.

Mustvee bussiooteala on vastavalt  Jõgevamaa liikuvuse ja ühistranspordi tugiteenuste arendamise tegevuskavale 2024-2027 käsitletav kui regionaalne liikuvuskeskus – tõmbekeskuste peamised liikuvusteenuste koondumise kohad, kus on kindlasti selleks hoone ja kus saavad kokku eri transpordiliigid, võimalused parkimiseks ja rentimiseks ning parim võimalik teenuste info reaalajas.

2024 ja 2025 aastal rajatakse Mustvee bussiootealale kaasaegne regionaalne liikuvuskeskus kus on olemas vajalikud teenused. Bussiooteala rajamiseks koostatakse projekt ja rajatakse vajalik taristu. Projekti maksumuseks on hinnanguliselt 230 000 eurot, millest 75% taotletakse MATA vahenditest.

 

 

Puurmani bussiooteala välja ehitamine.

Puurmani bussiooteala on vastavalt Jõgevamaa liikuvuse ja ühistranspordi tugiteenuste arendamise tegevuskavale 2024-2027 käsitletav kui kohalik liikuvuskeskus – kohalikus asulakeskuses, peatusest parema varustatusega, kindlasti varjualuse või juba hoonega, eeldatavalt on olemas ka mõni renditeenus ja mõnel juhul juba ka reaalajas teenuste info otse asukohas.

2024 ja 2025 aastal rajatakse Puuranni keskusesse kaasaegne vajaliku taristuga kohalik liikumiskeskus koos vajaliku taristusga. Täpsed tegevused tuuakse välja projekti dokumentatsioonid. Liikuvuskeskuse rajamise eelarve on hinnanguliselt 260 000 eurot, millest 75% taotletakse MATA vahenditest.

 

Jõgeva valla bussiootealade valgustamine.

Jõgevamaa liikuvuse ja ühistranspordi tugiteenuste arendamise tegevuskavale 2024-2027 käsitleb  algpeatusena ootealasid, reisiteenuse (ühis-, eritarnspordi ja sõidujagamise) kasutamise alguspunkte, mis minimaalse varustatuse ja ühendustega, staatilise teenuste infoga, kuid kus on tagatud ootajate turvalikus ja elementaarne mugavus.

2024 ja 2025 aastal valgustatakse ja korrastatakse Jõgeva vallas algpeatused eesmärgiga muuta bussi ootamine piisavalt mugavaks, et rohkem inimesi kaaluks ühistranspordi eelistamist. Algpeatuste korrastamiseks investeeritakse 300 000 eurot, millest 75% taotletakse MATA vahenditest.