Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Eeltaotlusi  saab esitada 25. oktoobrist kuni 30. novembrini 2021 Tartumaa Omavalitsuste Liidule e-aadressil tol@tartumaa.ee.

Programmi rakendatakse Jõgevamaal ainult  Mustvee vallas

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema põhikirjalistele eesmärkidele.
Projektide elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.10.2023.

Rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:
• Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse ja inimkapitali arendamine;
• Peipsiveere piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud turundus ja mainekujundus;
• Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine;
• Investeeringud avaliku ühiskasutuse funktsiooniga ehitistesse eelnimetatu teostamiseks.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendustele, kelle tegevuskoht on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.

Toetuse suurus projekti kohta on 3 200 kuni 32 000 eurot, tegevustoetuse puhul kuni 20 000 eurot.
oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.
Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse osutamise ja välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmist toetatakse, kui välisabi projekti eesmärgid langevad kokku Peipsiveere programmi eesmärgiga ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne toetussumma. Toetuse suurus on kuni 50% minimaalsest välisabi projekti kohustuslikust omafinantseeringust, aga mitte suurem kui 32 000 eurot.

Programmist ei toetata:
* projekti, mis annab konkreetsele ettevõtjale ärilise eelise;
* välisabi projekti, mille elluviimiseks kavatsetakse taotleda või eraldada riigiabi või vähese tähtsusega abi;
* investeeringut hoonesse, ruumi ja rajatisse, mida kasutatakse avaliku teenuse pakkumiseks;
* kinnisasja ostu.

Riigihalduse ministri 27.02.2020 määrus nr 9 „Peipsiveere programm“

Eeltaotluse vorm 

 Lisainfo
Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk, 730 5216, 5886 2500, heili.uuk@tartumaa.ee