Peipsiveere arenguprogramm avab uue eeltaotluste taotlusvooru. Eeltaotlusi saab esitada 6. novembrist 7. detsembrini 2020.

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Jõgeva maakonnas Mustvee vallas.

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema põhikirjalistele eesmärkidele. 

Rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:

  • Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse ja inimkapitali arendamine;

  • Peipsiveere piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud turundus ja mainekujundus;

  • Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine;

  • Investeeringud avaliku ühiskasutuse funktsiooniga ehitistesse eelnimetatu teostamiseks.

 

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendustele, kelle tegevuskoht on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.

Toetuse suurus projekti kohta on 3 200 kuni 32 000 eurot, tegevustoetuse puhul kuni 20 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest. Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse osutamise ja välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 06. novembrist kuni 07. detsembrini 2020.  Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada e- postile tol@tartumaa.ee.
Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.