Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele:
  - arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust;
  - suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist;
  - rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Taotlusvoor on avatud 15. mai – 15. juuni kell 16.30. 
Taotlusi saab esitada ainult Riigi Tugiteenuste Keskuse e-keskkonnas https://etoetus.rtk.ee .

Programmi rakendatakse Jõgevamaal ainult Mustvee vallas. 

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna kohaliku omavalitsuse üksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Projektide elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.10.2024.

Rahastatakse projekte, mille tegevused on:
  - kohapealse ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamine;
  - piirkonna elanike täiend- ja ümberõppe ning muu vabahariduse korraldamine lähtuvalt ettevõtjate tööjõuvajadustest;
  - traditsiooniliste oskuste säilitamine ja edendamine ning kohalikul ressursil põhinevate ja traditsiooniliste või ökoloogiliste      toodete valmistamise oskuste väljaarendamine;
  - piirkonna turundus;
  - spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud arengupotentsiaali väljaarendamine ja rakendamine majandustegevuses;
  - piirkonda elama asumise kampaania korraldamine ja maale elama asumise kampaania tegevustes osalemine.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendusele või sihtasutusele, kelle tegevuskohaks on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.

Toetuse suurus projekti kohta on 3 200 kuni 32 000 eurot.
Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest. Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Programmist ei toetata:
  - välisabi projekti, mille elluviimiseks kavatsetakse taotleda või eraldada riigiabi või vähese
           tähtsusega abi;
  - investeeringut hoonesse, ruumi ja rajatisse, mida kasutatakse avaliku teenuse pakkumiseks;
  - kinnisasja ostu.

Taotlust saab esitada kuni 15. juuni 2023 kella 16:30-ni  ainult veebikeskkonnas https://etoetus.rtk.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:
Riigihalduse ministri 29.03.2023 määrus nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord”
Hindamismetoodika
Taotlusvorm-täitmise juhend 
Aruandevorm

Lisainfo: Heili Uuk, Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist , tel 730 5216, 5886 2500, e-kiri:   heili.uuk@tartumaa.ee
Projektide koostamise nõustamine: Kersti Kurvits, JAEKi kodanikuühenduste konsultant , tel 5208 423, e-kiri kersti@jaek.ee.